Biometaani tootmine

Arengufondi poolt 2014. aastal koostatud uuringu kohaselt on Eestis ressurssi toota aastas hinnanguliselt kuni 4,7 TWh (= 483 mln kuupmeetrit) biometaani, mille tooraineks oleks valdavalt biomass rohumaadelt (83%), põllumajandustootmise jäägid (9,8%), aga ka biolagunevad jäägid tööstusest, prügilagaas ja reoveepuhastite olmejäätmed. Biometaani tootmise käivitumine toob gaasiturule  juurde uue kohalikul toorainel põhineva varustusallika.

2018. aastal on Eestis alustanud tootmist kaks biometaani jaama - Kundas asuv Rohegaas OÜ ning Viljandimaal Siimanis paiknev Biometaan OÜ. Rohegaas OÜ tootmisjaama aastane koguvõimusus on 6 miljonit kuupmeetrit ning gaasi toodetakse reoveesettest. Biometaan OÜ tootmisjaama koguvõimsus on 1,5 miljonit kuupmeetrit aastas ning seal on toodetakse gaasi sõnnikust ja biomassist.

Igakuise ülevaate Eestis toodetud biometaani kogusest leiab siit.

 

 

 

Biometaani tootmine